Algemene voorwaarden


Artikel 1           Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Maadvies B.V., alsmede op alle overeenkomsten tussen Maadvies B.V. en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel individuele begeleidingen of coaching, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, dan wel tijdelijke functievervulling, hierna te noemen 'opdracht'.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Maadvies  B.V.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Maadvies B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2           Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Maadvies B.V. en de opdrachtgever komt tot stand en is bindend door (1) ondertekening en retournering van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door Maadvies B.V. van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

Artikel 3             Uitvoering

 1. De opdrachtgever bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Maadvies B.V. voert de opdracht uit in overeenstemming met de relevante gedrags- en beroepsregels. De opdrachtgever zal de daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten respecteren.
 3. Indien Maadvies B.V. zich naar eigen oordeel onvoldoende deskundig acht kan zij zich, na overleg met de opdrachtgever, bij laten staan door een deskundige. 

Artikel 4           Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever


De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 5           Annulering of wijziging van coaching / individuele begeleiding door de opdrachtgever

 

In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van het geplande gesprek tot 1 maand voor het gesprek kosteloos geschieden.
Bij annulering of wijziging van een gesprek tot 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
Bij annulering of wijziging tot 48 uren voor aanvang van het gesprek dient 75% van het offertebedrag vergoed te worden.
Ook bij annulering of wijziging van een gesprek betreffende individuele begeleiding/coaching worden de annuleringskosten berekend op het moment dat het gesprek een aanvang zou nemen.

Artikel 6           Annulering of wijziging van interimopdrachten door de opdrachtgever

In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van de inmiddels gestarte tijdelijke functievervulling (interim) met een opzegtermijn van 1 maand kosteloos geschieden.
Bij annulering of wijziging van de tijdelijke functievervulling per direct dan wel binnen de maand opzegtermijn is de opdrachtgever verplicht 50% van de niet declareerbare uren van het offertebedrag gedurende  het resterende deel van 1 maand te vergoeden, tenzij de opzegging het gevolg is van een onomstotelijk aan Maadvies B.V. te wijten oorzaak.
De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht geannuleerd dan wel gewijzigd wordt.

Artikel 7           Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien zulks aan Maadvies B.V. wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.
Indien door onoverkomelijke omstandigheden Maadvies B.V. niet in staat is de opdracht op het overeengekomen tijdstip uit te voeren, wordt in overleg met de opdrachtgever nader bepaald op welke wijze de opdracht voortgezet wordt.

Artikel 8           Prijzen

Alle aanbiedingen van Maadvies B.V. zijn steeds vrijblijvend tot de opdracht bindend is, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9           Betaling

Maadvies B.V. verstrekt de opdrachtgever achteraf per opdracht dan wel tussentijds   maandelijks een overzicht van de verrichtingen waarover vergoeding overeengekomen is.
Maadvies B.V. brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen per opdracht dan wel maandelijks in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Maadvies B.V.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Maadvies B.V. steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Maadvies B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Maadvies B.V. alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 10         Opschorting en ontbinding

Maadvies B.V. heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 11         Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Maadvies B.V. uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Maadvies B.V., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maadvies B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Maadvies B.V. berust eveneens uitsluitend bij Maadvies  B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Presentaties voor en rapportages van analyses, bijeenkomsten dan wel gesprekken zijn eigendom van de opdrachtgever.  Verstrekking aan anderen mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming gebeuren.

Artikel 12    Aansprakelijkheid

 1. Maadvies B.V. spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en zal daarbij de algemeen geldende (beroeps)regelgeving ten aanzien van zorgvuldigheid en geheimhouding betrachten.
 2. Maadvies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 4. Maadvies B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen: het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst; onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens en/of informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 5. Maadvies B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie en/of gevolgtijdige ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer van individuen.
 6. Maadvies B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.  

 

Artikel 13         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Maadvies B.V. en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden van Maadvies B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, onder inschrijfnummer: 18084500.

 

 

 

Contact

Maadvies B.V.
Wielstraat 17
4264 AT Veen

T +31(0)6-10941145
E info@maadvies.nl